ورمی کمپوست

تولید و مشاوره در زمینه کود ارگانیک ورمی کمپوست وتولید محصولات ارگانیک

نمونه قرار داد مشاغل خانگی

 

 

قرارداد بین پشتیبان وشاغل تحت پوشش

     این قرارداد به موجب ماده      26   دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی بین  خانم / آقای                         به شماره شناسنامه                       کدملی     

سرپرست خانوار   £                                                                    *عضو يا  اعضاء خانوار  £

سرپرست خانوار به همراه  ........   نفر از اعضاء خانوار £

به نشانی : شهرستان                         شهر / روستا                                              خيابان

كوچه                             پلاك                                  کدپستی                                 تلفن

بعنوان شاغل خانگی تحت پوشش پشتيبان  و آقای ..................                         

 به شماره شناسنامه                   کدملی                                   به نمایندگی از شرکت ...........................................   

به نشانی استان .............................................        کد پستی       تلفن

بعنوان  پشتیبان ، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

 

 

 

ماده یک

نوع قرارداد : کار معین

تاریخ انعقاد قرارداد :

مدت قرارداد : حداقل يكسال

كل مبلغ قرارداد :

نحوه پرداخت  مبلغ  قرارداد : روزانه  £           هفتگي  £              ماهانه  +                       فصلي£

 نام شغل خانگی مورد نظر  : تولید ورمی کمپوست نوع محصول :کود ارگانیک

 ساعات کار مورد توافق طرفین : 15         ساعت در هفته

حجم مورد توافق تولید کالا یا ارائه خدمات : 30 بسته معادل 600 کیلو گرم کود                     در طی مدت : یکماه

ماده دو   تعهدات : الف تعهدات پشتیبان :

   پیگیری ارائه  آموزشهای لازم ، تهیه و تأمین  مواد اولیه و ابزار کار ، مشاوره ، طراحی و نوآوری ، تأمین امکانات بسته بندی محصول موردنظر ، بازاریابی و فروش محصول بر اساس قیمت روز تعیین شده در بورس این کالاکه توسط شرکت تعاونی سایه گستران زندگی ایرانیان هر ماهه تعیین و ابلاغ می شود ،  نظارت بر فرآيند تهيه محصول ، رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در طول مدت قرارداد  و  پرداخت به موقع مبلغ قرارداد با درنظر داشتن موارد

 

 

 

 

ذیل  برعهده پشتیبان می باشد :

1.   عناوین دوره های آموزشی مورد نياز :آموزش مقدماتی تولیدورمی کمپوست وکرم خاکی

2.  برگزاری دوره های آموزشی مورد نياز شامل :

کسب مهارت  +               تکمیل مهارت   +                  

3. تامين مواد اولیه  موردنیاز شامل : سبد پلاستیکی- کرم خاکی کود و غذای مورد نیاز

4.  نحوه تهيه و  تحویل مواد اولیه  به شاغل خانگی تحت پوشش :

تحویل درب منزل +           تحویل در مرکز خريد +    

____________________________________________________________

* چنانچه این قرارداد توسط سایر اعضای خانوار به غیر از سرپرست خانوار تکمیل گردد  امضاء و تأیید این قرارداد توسط سرپرست خانوار نیز الزامی است .در موارد خاص با تاييد دستگاههاي اجرائي ذيربط اقدام خواهد شد.

5.  تهيه و تامين  ملزومات و  ابزار کار موردنیاز شامل : وسایل گرمکن وخنک کننده و تولید رطوبت و پ هاش  با نظارت و مشاوره شرکت پشتیبان توسط شاغل تامین می گردد

 

 

 

6. نحوه تامين و  تحویل ابزار کار به شاغل خانگی تحت پوشش :

تحویل (درب منزل )با تامین کرایه توافقی وپرداخت توسط شاغل                              

 تحویل در مرکز تولید

7.  انجام مشاوره شامل : 

نحوه استفاده از مواد اولیه و ابزار کار    +      رفع نقایص در حین انجام کار  +

8.  ارایه دستورالعمل فعاليت  شامل :

ارائه طرح +                طرح های جدید و ابتکاری متناسب با عرضه و تقاضاي بازار +

9.  امکانات بسته بندی مورد نياز شامل  : فقط در کارگاه پشتیبان انجام می شود

10. نحوه  تحویل و تامين  امکانات بسته بندی :     

تحویل درب منزل باتامین کرایه        تحویل در مرکز خريد  +                   

11. تعيين كد رهگيري محصول با هماهنگي دستگاه نظارتي ذيربط

12. ارائه گزارشات لازم به دستگاههاي اجرايي ذيربط

 

 

 

 

 

 

ب تعهدات شاغل :

1.   عدم بکارگیری نیروی کار عضو غیر خانواده

2.   رعایت ضوابط زیست محیطی و آسایش همسایگان و واحدهای همجوار

3.   حضور به موقع در جلسات آموزشی

4.    انجام به موقع تعهدات در رابطه با تحویل کمی و کیفی محصول

5.    تعیین نحوه تحویل کالا یا خدمات توسط شاغل خانگی به پشتیبان :

تحویل درب منزل شاغل خانگی با تامین هزینه حمل توسط شاغل      تحویل در مرکز خريد £         

زمان تحويل  كالا  يا خدمات :                          

7 . مواردي كه شاغل خانگي تحت پوشش نياز به پشتيباني ندارد :

در صورت بازاریابی وفروش توسط شاغل

ج - تعهدات طرفين :

  1. طرفین (پشتیبان و شاغل خانگی تحت پوشش)  ملزم به همکاری کامل با بازرسان و کارشناسان دستگاه  اجرایی ذیربط در صورت ناكافي بودن گزارشات پشتيبان ، برای بازدید از محل تولید محصول خانگی می باشند .
  2. هریک از طرفین (پشتیبان یا شاغل خانگی) که با عدم انجام درست و  به موقع تعهدات موضوع این قرارداد ، موجب ضرر و زیان طرف مقابل گردد ملزم به جبران خسارات وارده
    می باشند.

 

 

 

  1. شاغل موظف است طبق ضابطه ودستورالعمل تعریف شده(استاندارد ) و آموزش داده شده بسته های دریافت شده رااز لحاظ رطوبت ، حرارت و  پ هاش کنترل وبا توجه به رسیدگی لازم و مقدار تولید حق السعی خود را در پایان هر دوره به نسبت بسته های تولیدی دریافت نماید(به ازای مقدار تولیدی کرم خاکی مازاد یک کیلو تحویلی وکود آلی تولید شده بر اساس قیمت بورس این کالاها در سایت اختصاصی شرکت پشتیبان )
  2. هزینه دریافت بسته های تولیدی با ازای هربسته (یک سبد پلاستیکی – یک کیلو کرم خاکی و...... کیلو کود و غذای مورد نیاز دوره)............ ریال توسط شاغل و یا بانک عامل وام پرداخت می شود (در صورت عدم نیاز به همکاری بهر دلیل با اعلام حداقل یکماه قبل ازطرف شاغل هزینه کلیه بسته ها عینا با دریافت سالم بسته ها توسط پشتیبان تسویه خواهد شد.

ماده  سه

فسخ این قرارداد در شرایط زیر قابل رسيدگي  خواهد بود :

1.  تغييرات اساسي در اجراي مفاد قرارداد به تشخيص ناظر از قبيل فوت یا ازکارافتادگی ، بيماري صعب العلاج ، تشكيل خانواده جديد منجر به تغيير مكان ،‌ انجام هزينه هاي نابجا ، حوادث غير مترقبه و عدم سازش طرفين براي ادامه فعاليت شاغل خانگی تحت پوشش یا پشتیبان .

2.       گزارش دستگاه اجرایی مربوطه مبنی بر عدم رعایت مفاد مندرج در این قرارداد .

 

 

 

 

 

ماده چهار

دستگاه اجرايي صادر كننده مجوز به عنوان حكم و ناظر بر اجراي اين قرار داد مي باشد .

تبصره :براي  افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي  ، دستگاه حمايتي مربوطه  ناظر و حكم خواهد بود.

    این قرارداد در سه نسخه تنظیم می شود که یک نسخه از آن نزد پشتیبان ، یک نسخه نزد شاغل خانگی تحت پوشش  و یک نسخه نزد دستگاه اجرایی ذیربط می باشد.

      

                                                                      

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ساعت 21:21  توسط مهندس داودآلیا09167246718  |